Szervezet

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.” (János 1.3.18.)

 Az Evangelisches Johannesstift Berlin (Schönwalder Allee 26, 13587 Berlin, Spandau) mint alapító (a továbbiakban: Alapító), tekintettel a társadalom egészének a hátrányos helyzetű ifjúság egészséges fejlődése iránti felelősségére; tekintettel a hátrányos helyzetű ifjúság jogos igényére, hogy hazájában egyenlő eséllyel hozzáférjen az európai kultúra általános eredményeihez, végül tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetű ifjúság készségei kifejlesztésének, kötelességtudata megerősítésének, valamint a keresztény etika és erkölcs megőrzésének nélkülözhetetlen eszköze az iskolai képzésen túl a megfelelő nevelési háttér megteremtése, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és Polgári Törvénykönyvében biztosított joggal élve,  Dr Johann Hinrich Wichern keresztény emberképének szellemi örökségéből merítve, és János Első levelének gondolatai alapján: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.” (János 1.3.18.), az alábbi közhasznú alapítványt alapítja.

Az Alapítvány célja:

 1. A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és azok családjai
  a) egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a keresztény szellemiség jegyében
  b) oktatási, szakképzési, kulturális esélyegyenlőségének biztosítása,
  c) készségei kifejlesztéséhez, erkölcsei megőrzéséhez és kötelességtudata megerősítéséhez az iskolai képzésen túli nevelési háttér megteremtése.
 2. Gyermek-, ifjúságvédelem és családsegítés.
 3. Szociális területen dolgozók számára tréningek, továbbképzések tartása, szervezése.
 4. Fogyatékkal élők és idősek segítése, gondozása
 5. A népek közötti megértés és együttműködés erősítése az oktatás és a szociális munka területén.

közhasznúsága: Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerinti közhasznú szervezet.

Az Alapítvány tevékenysége

Az Alapítvány a céljai elérését részben közvetlenül, saját, elsősorban önkéntes munkatársainak közreműködésével, részben pedig a cél eléréséhez szükséges tevékenységet folytató más szervezetek támogatása útján biztosítja.

Ennek során az Alapítvány

 • megszervezi és összefogja az alapítványi célok megvalósításában közreműködő személyek és szervezetek tevékenységét,
 • céljaival összhangban gondoskodik az alapítványi vagyon felhasználásáról, a többi között ösztöndíj– és támogatási rendszer kialakításával és működtetésével, valamint az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével és fenntartásával.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei a Kszt. 26. § c) pontjában meghatározott körből a következők:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (2. pont)
 • tudományos tevékenység, kutatás (3. pont);
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4. pont);
 • gyermek– és ifjúságvédelem (10. pont),
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. pont).

Az Alapítvány e tevékenységeinek megvalósítása során

 • az alapítványi célok megvalósítására pályázatokat ír ki;
 • az Alapítvány alapcélkitűzéseit segítő szervezeteket működtethet; valamint
 • kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel, mindenekelőtt az azonos célok mellett elkötelezett Alapítóval,
 • tapasztalatcsere céljából tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon vesz részt, illetve konferenciákat szervez.

Az Alapítvány együttműködik minden állami, önkormányzati, civil, valamint egyházi szervvel és keresztény szervezettel, amely az Alapítvány céljainak megvalósításához hozzájárul, vagy az Alapítvány céljaival összeegyeztethető célok érdekében az Alapítvány támogatását kéri.

A célok között említett anyagi (pénzügyi és más dologi) támogatás a Kuratórium döntése szerint valósul meg, ideértve a folyamatos, illetve pályázati (tartós vagy időszakonként visszatérő, illetve eseti) díjazást is.

Az Alapítvány

 • közhasznú szolgáltatásaiból — az alapítványi célok körében — bárki részesülhet;
 • vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;
 • gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja;
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai kérdésben állást nem foglal, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat; szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány kiemelt projektje (Scola projektek)

2001-től, közel egy évtizeden keresztül valósítottuk meg az első szakmájukat szerző, hátrányos szociális helyzetű magyar szakmunkástanuló fiatalok támogatási programját szakács, felszolgáló és szállodás szakmákban az alapító Evangelisches Johannesstift és a Tempus Közalapítvány Leonardo da Vinci Mobilitási Pályázati Programjának segítségével.

A Scola II projektet a Tempus Közalapítvány 2007-ben nívódíjra jelölte, és 2008-as kiadványában a legjobb magyar Leonardo da Vinci és Szakiskolai mobilitási projektek közé sorolta.

Projektünk célja, hogy a lemorzsolódástól, tanulmányaik idő előtti befejezésétől veszélyeztetett fiatalok és családjaik számára olyan támogatást nyújtsunk, ami segíti őket és családjukat, hogy a tanulmányaikat sikeresen befejezhessék. A három éves futamidejű Scola I és Scola II projektekben a támogatás egyrész anyagi jellegű volt: a tanulók egész évben havi ösztöndíjat kaptak. Emellett, szükség esetén, szociális (családsegítői) segítséget nyújtottunk nekik személyes vagy a család gondjainak (pl. közüzemi díjak fizetése) megoldásában vagy éppen az iskolaváltásban. Rendszeres (szak)nyelvi felkészítésben és mentálhigiénés tréningekben is részesültek. A négy hetes németországi szakmai gyakorlatra történő kiutazás előtt több napos felkészítő táborokat szerveztünk a projektvezető, egy szakképzett pszichológus és a majdani –szakképzett – felnőtt kísérő közreműködésével. Mindvégig rendszeres kapcsolatot tartottunk az iskolákkal és a képzési helyekkel, hogy figyelemmel kísérhessük iskolai és gyakorlati előmenetelüket.

A Scola projektek révén eddig több mint 80 magyar kedvezményezett vett részt programunkban. A külföldi tartózkodás idején szabadidejüket kirándulásokkal, kulturális programokkal, Berlin és környéke nevezetességeinek megismerésével tölthették, hogy betekintést nyerhessenek az ország kultúrájába, egy másik nép történelmébe és életébe. Az előkészítésnek és a külföldön végzett munkának köszönhetően fejlődött a kiutazók nyelvtudása, kommunikációs készsége és szakismerete.